Merk: Narcos
Model: 17.061
€37,50
Excl. BTW: €30,99

Beschikbare opties:

Narcos PH- Growth 38% 5 Liter

Narcos PH- Growth 38% is speciaal ontwikkeld om de zuurgraad (pH) in de voedingsoplossing neerwaarts te corrigeren tijdens de groeifase van het gewas met behulp van het bestanddeel salpeterzuur.

Het handhaven van de juiste pH-waarde is essentieel voor het vermogen van het gewas om voedingsstoffen op te nemen.

Bij een te hoge of te lage pH-waarde zal het gewas de voedingsstoffen niet goed opnemen.

In het vegetatieve stadium (groeifase) heeft het gewas behoefte aan stikstof. Narcos® PH- Growth 38% is speciaal ontwikkeld om de zuurgraad (pH) in de voedingsoplossing neerwaarts te corrigeren tijdens de groeifase van het gewas met behulp van het bestanddeel salpeterzuur.

 

Toepassing:

Narcos® PH- Growth 38% wordt gebruikt voor het aanzuren van de voedingsoplossing tijdens de groeifase van het gewas.

 

Werkzame stoffen:

Salpeterzuur 38%

 

Gebruiksaanwijzing:

Narcos® PH- Growth 38% alleen toevoegen naar behoefte. Meet daarom altijd de pH-waarde. De advieswaarde ligt tussen de 5,5 en 6,3, afhankelijk van het gebruikte substraat.

Goed roeren voor gebruik.

 

Dosering:

Naar behoefte toevoegen tot de gewenste pH-waarde is bereikt.

 

Verkrijgbaar in:

0,5 Liter - 1 Liter - 5 Liter

Bewaarinstructie:

Buiten bereik van kinderen bewaren. Koel en donker bewaren. Minimum bewaartemperatuur 5°C.

 

Veiligheidsinstructie:

Gevarenaanduiding: H290 Kan bijtend zijn voor metalen. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H331 Giftig bij inademing. Veiligheidsaanbeveling: P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P261 Inademing van dampen/ spuitnevel vermijden. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501 Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving. Aanvullende etiket informatie: EUH071 Bijtend voor de luchtwegen.