Merk: Narcos
Model: 17.057
€9,50
Excl. BTW: €7,85

Narcos PH- Bloom 59% 1 Liter

Het handhaven van de juiste pH-waarde is essentieel voor het vermogen van het gewas om voedingsstoffen op te nemen.

Bij een te hoge of te lage pH-waarde zal het gewas de voedingsstoffen niet goed opnemen.

In het generatieve stadium (bloeifase) heeft het gewas behoefte aan fosfor.

 

Narcos PH- Bloom 59% is speciaal ontwikkeld om de zuurgraad (pH) in de voedingsoplossing neerwaarts te corrigeren in de bloeifase van het gewas met behulp van het bestanddeel fosfor.

 

Toepassing:

Narcos PH- Bloom 59% wordt gebruikt voor het aanzuren van de voedingsoplossing tijdens de bloeifase van het gewas.

 

Werkzame stoffen:

Fosforzuur 59%

 

Gebruiksaanwijzing:

Narcos PH- Bloom 59% alleen toevoegen naar behoefte. Meet daarom altijd de pH-waarde. De advieswaarde ligt tussen de 5,5 en 6,3, afhankelijk van het gebruikte substraat.

Goed roeren voor gebruik.

 

Dosering:

Naar behoefte toevoegen tot de gewenste pH-waarde is bereikt.

 

Verkrijgbaar in:

0,5 Liter - 1 Liter - 5 Liter

 

Bewaarinstructie:

Buiten bereik van kinderen bewaren. Koel en donker bewaren. Minimum bewaartemperatuur 5°C.

 

Veiligheidsinstructie:

Veiligheidsaanbeveling: P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P260 Damp/spuitnevel niet inademen. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. P305+P351+P338. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501 Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.