Merk: Narcos
Model: 17.063
€8,95
Excl. BTW: €7,40

Narcos PH+ 33% 1 Liter

Het handhaven van de juiste pH-waarde is essentieel voor het vermogen van het gewas om voedingsstoffen op te nemen. Bij een te hoge of te lage pH-waarde zal het gewas de voedingsstoffen niet goed opnemen.

 

Narcos PH+ 33% is speciaal ontwikkeld om de zuurgraad (pH) in de voedingsoplossing naar boven te corrigeren met behulp van het bestanddeel kaliumhydroxide.

 

Toepassing:

Narcos PH+ 33% wordt gebruikt voor het verhogen van de pH-waarde van de voedingsoplossing tijdens de groei- en bloeifase van het gewas.

 

Werkzame stoffen:

Kaliumhydroxide 33%

 

Gebruiksaanwijzing:

Narcos PH+ 33% alleen toevoegen naar behoefte. Meet daarom altijd de pH-waarde. De advieswaarde ligt tussen de 5,5 en 6,3, afhankelijk van het gebruikte substraat.

Goed roeren voor gebruik.

 

Dosering:

Naar behoefte toevoegen tot de gewenste pH-waarde is bereikt.

 

Verkrijgbaar in:

0,5 Liter - 1 Liter

 

Bewaarinstructie:

Buiten bereik van kinderen bewaren. Koel en donker bewaren. Minimum bewaartemperatuur 5°C.

 

Veiligheidsinstructie:

H290 Kan bijtend zijn voor metalen. H302 Schadelijk bij inslikken. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Veiligheidsaanbeveling: P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P260 Damp/spuitnevel niet inademen. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P501 Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.