Merk: Plagron
Model: f92520
€4,95
Excl. BTW: €4,09

Plagron PH Plus 500ml

Verhoogt de pH-waarde van het voedingswater

pH Plus is een pH-regelaar waarmee je de pH-waarde van het voedingswater kunt verhogen tot het ideale bereik van 5,5 – 6,5. Alleen een voedingsoplossing met de juiste pH-waarde zorgt ervoor dat de plant de voedingstoffen in de juiste verhouding opneemt. Dit heeft vervolgens een stimulerend effect op de stofwisseling, waardoor de plant sneller groeit.

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik goed schudden. Voeg pH Plus toe in stappen van 0,5 ml per liter water (1:2000) en meet voortdurend de pH-waarde.

Bewaren

Rechtop vervoeren en donker bewaren. Bewaartemperatuur: 0 - 30˚C.

Waarschuwing

  • H302: schadelijk bij inslikken.
  • H314: veroorzaakt ernstige brandwonden.
  • P280: beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Samenstelling

Water, kaliumhydroxide (25%). NPK-meststof (0-0-25). 25% In water oplosbaar kaliumoxide (K2O).

Tips van Plagron

  • pH Plus heeft een sterke werking en dient daarom stapsgewijs toegediend te worden.
  • Gebruik een pH-meter voor de juiste dosering van pH Plus.